0
0

اينترنت ، وب و موتور جست وجو

13 بازدید
اینترنت

اینترنت

“اينترنت ” زماني واژه اي جديد و نا آشنا بود و تنها گروهي از متخصصان با آن سروکار داشتند. اما برخلاف رسانه هـاي ديگـر نظيـر راديو، تلويزيون و…، به زمان کمتري براي اثبات خود نياز داشت و به سرعت وارد زندگي روزمره ي مردم شـد و اينـک بـه پديـده اي عادي تبديل شده است . اينترنت در حال حاضر منبع بزرگ اطلاعات است و هر روز حجيم و حجيم تر ميشود. هم اکنون ميلياردها صفحه داراي اطلاعات فراواني از موضوعات متنوع ، روي سرورهاي مختلف جا خوش کرده اند و اين در حالي اسـت کـه سـاده شـدن پروسه انتشار محتوا در وب ، گسترش وبلاگ ها و رشد شبکه هاي اجتماعي و توجه سايت ها به مفاهيم نوين وب به طـور فزاينـده اي همچنان به گسترش حجم اطلاعات موجود دامن ميزند. نرخ رشد اطلاعات در آن حد است که امروزه مشکل دسترسي به اطلاعات جديتر از نبود آن است . در واقع بسياري از افراد در اين حجم بالاي اطلاعات گم ميشوند و راه به جايي نميبرند.

“وب ” به عنوان بخش جذاب اينترنت ، روي سخن ما در اين کتاب است . اکنون چالش عمده ي کاربران وب ، دست يابي به اطلاعـات است . به عبارت ديگر اگر کاربري به دنبال موضوعي خاص باشد، کدام صـفحه ي وب را بايـد بخوانـد؟ از ميـان بـيشـمار صـفحه ي موجود، کدام صفحه نياز او را برآورده ميسازد؟ اگر سايتي باشد که به کاربران در يافتن اطلاعات کمـک کنـد، حتمـا مـورد توجـه خواهد بود. اين گونه سايتي در واقع نقش راهنماي سايت ها را به عهده خواهد گرفت . خوشبختانه چنين سايتي وجود دارد و ما آن را با نام “گوگل ” ميشناسيم . گوگل يک موتور جست وجو است . موتور جست وجو سايتي است که به کاربران کمک مي کند تا اطلاعات مورد نياز موجود در سايت هاي ديگر را بيابد. اين سايت با گرفتن چند کلمه از کاربر، فهرستي از سايت ها را به وي نشان ميدهد که به موضوع مورد جست وجوي او مرتبط هستند.

با استناد به آمار منتشر شده ، افراد بسياري سفر در دنياي وب را با موتورهاي جست وجو آغاز مي کننـد و مراجعـه بـه آن هـا چنـان عادي شده است که جست وجو و کار با موتورهاي جست وجو، دومين فعاليت کاربران در دنياي وب (پشت سر کار با ايميل ) به شمار مي رود.
با گذشت زمان ، هر چه بر محبوبيت وب افزوده ميگردد، نياز به بايگاني کردن اطلاعات آن نيز بيشتر ميشود؛ موتور جست وجو نيز در واقع اين اطلاعات را بايگاني کرده ، در کمترين زمان ممکن در اختيار کاربران قرار ميدهد. وب بدون موتور جست وجو، تنهـا بـه بخش کوچکي از موفقيت امروزين خود دست مييافت ، زيرا وب به کمک موتور جست وجو رسانه اي قابل استفاده بـراي همـه شـده است . از هيچ کس توقع نميرود که تعداد زيادي از آدرس هاي وب را به ياد داشته باشد اما ميتـوان نوشـتن و جسـت وجـوي چنـد کلمه را از آن ها توقع داشت .
آن چه که موتورهاي جست وجو انجام ميدهند، با درجه هاي متفاوتي از موفقيت ، فراهم آوردن يک وسيله ساده جسـت وجـو اسـت .
وقتي که يک کاربر عبارتي را جست وجو مي کند، موتور جست وجو فهرستي از سايت ها را که ممکن است تعداد آن ها از چند مورد تا چند ميليارد متغير باشد، به وي ارايه مي کند. سايت هايي که موتور جست وجو به عنوان نتايج جست وجوي خود ارايـه مـيکنـد،

سئو

بر حسب ميزان ارتباط با عبارت جست وجو شده ، ليست ميشوند. به اين ترتيب سايتي به عنوان اولـين سـايت در نتـايج جسـت وجـو معرفي ميشود که مرتبط ترين سايت با عبارت جست وجو شده از ديد آن موتور جست وجو است .
دقيق و مرتبط بودن نتايج جست وجو، چيزي است که کاربران وب همـواره از موتورهـاي جسـت وجـو انتظـار دارنـد. هرچـه نتـايج جست وجوي يک موتور جست وجو دقيق تر و مرتبط تر باشد، محبوب تر خواهد بود و بنابراين کاربران بيشتري به آن مراجعه خواهند کرد.
نکته جالب اين است که اگر در تمام موتورهاي جست وجو، عبارت يکساني جست وجو شود، هيچ کدام از آن ها نتـايج يکسـاني ارايـه نميدهند و با نتايج کاملا متفاوتي روبه رو ميشويم . تفاوت در ارايه ي نتايج در موتورهاي جسـت وجـو از تفـاوت آن هـا در الگـوريتم (Algorithm) يا سيستم رتبه بندي ، پايگاه داده (Database) و ميزان فضول بودن بخش جمع آوري داده آن ها ناشـي مـيشـود.
حتي اگر همه ي آن ها از پايگاه داده يکساني نيز استفاده کنند، باز هم نتايج جست وجو متفاوت خواهد بود.
هر موتور جست وجو، براي رده بندي صفحات وب از الگوريتم خاصي استفاده مي کند که بسيار محرمانه است . الگوريتم مجموعه اي از دستورالعمل هاست که ترتيب قرار گرفتن سايت ها را در خروجي موتور جست وجو مشخص مي کند. براي اين که سـايت هـا بـا هـم مقايسه شده و بر حسب ميزان ارتباط با موضوع مورد جست وجو مرتـب شـوند، موتـور جسـت وجـو الگـوريتم را بـر مجموعـه اي از پارامترها (فاکتورها) و يا به بيان گوگل سيگنال ها (Signal) اعمال مي کند. پارامترهاي مورد توجه موتورهاي جست وجو نيز همانند الگوريتم آن ها ناشناخته است و اين ناشناخته ها جذابيت دنياي موتورهاي جست وجو را دو چندان مي کند.
آيا موتورهاي جست وجو از ديدگاه تجاري و از نظر يک مدير سايت نيز حائز اهميت اند؟
خدمات جست وجو در وب کاربران اطلاعات مورد نياز خود را با روش هاي گوناگوني در وب مييابند و ابزار متنوعي را در اين راه به کـار مـيگيرنـد. امـا وقتـي سخن از خدمات جست وجو در وب ميشود با توجه به نوع جمع آوري و نمايش اطلاعات با دو گروه اصلي روبه رو هستيم :

  • موتور جست وجو (Search Engine)
  • فهرست (Directory)

تفاوت اصلي دو گروه اشاره شده در اين است که اطلاعات پايگاه داده ي موجود در گروه اول را نرم افزار جمع آوري مي کند، حـال آن که اين کار براي گروه دوم توسط عوامل انساني انجام ميشود. امروزه نقش فهرست ها بسيار کم رنگ شده است و موتور جست وجو تقريبا آن را از بازي خارج کرده است اما با اين حال به دلايلي هنوز تمايل دارم اين تقسيم بندي سنتي را حفظ نمايم . شـايد روزي ديگر نام فهرست هم حذف شود.

اینترنت

موتور جست وجو:

در موتور جست وجو، کار جمع آوري اطلاعات بر عهده نرم افزار است . اين نرم افزار اسپايدر (Spider) يا روبـوت (Robot) نـام دارد.
پايگاه داده اين نوع از موتورهاي جست وجو بزرگ تر از ساير انواع است و معمولا اطلاعـات بـه روزتـري را ارايـه مـيدهنـد. عمليـات به روزرساني و گسترش اطلاعات پايگاه داده موتور جست وجو از يک روز تا چند هفته به طول مـيانجامـد. در حقيقـت اسـپايدرها،  هيچ گاه دست از کار نميکشند و به طور مداوم به جمع آوري اطلاعات و فضولي کردن در سايت ها مشغول اند. ممکن است اطلاعـات جمع آوري شده از صفحات جديد باشد و يا اطلاعات به روز شده از صفحاتي باشد که قبلا هم به آن ها مراجعه کرده است .
همه موتورهاي جست وجو با درجه هاي متفاوتي از موفقيت ، کار يکساني انجام ميدهند: فراهم آوردن يک ابزار ساده جست وجو براي کمک به کاربران در رسيدن به اطلاعات مورد نياز. براي دست يابي به اين هدف ، موتورهاي جست وجو از اطلاعات موجود در پايگـاه داده ي خود استفاده ميکند که اين اطلاعات نيز به روش هاي گوناگوني تهيه مي شود.
زماني که سخن از تکنيک هاي بهينه سازي سايت ، به ميان ميايد در واقع تکنيک هايي مطرح ميشوند که براي کـار بـا موتورهـاي

جست وجو مؤثرند. برخي از موتورهاي جست وجو عبارتند از:

Google, BING, ASK, Gigablast, Blekko, Duckduckgo

براي اطلاعات بيشتر دو آدرس زير را ببينيد:

  • http://en.wikipedia.org/wiki/Web_search_engine
  • http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_search_engines

فهرست:

فهرست ها اطلاعات را در گروه هاي مختلفي دسته بندي مي کنند. تفاوت اصلي فهرست با موتـور جسـت وجـو در ايـن اسـت کـه در فهرست ، عوامل انساني کار بررسي و تاييد سايت ها را برعهده دارند. به عبارت ديگـر فهرسـت اسـپايدري نـدارد کـه بـه جمـع آوري اطلاعات سايت ها مشغول باشد. دارندگان سايت ها خود به فهرست مراجعه مي کنند، گروه مناسـب بـراي سـايت خـود را در آن بـر ميگزينند و سايت خود را به آن گروه معرفي ميکنند. پس از آن که اطلاعات سايت ها به گروه ها ارسال شد، ويراسـتاران فهرسـت آن اطلاعات را بررسي مي کنند و در صورتي که گروه درخواست شده ، با زمينه فعاليت سايت معرفي شده يکـي باشـد و هـم چنـين ساير قوانين فهرست نيز رعايت شده باشد، سايت را براي نمايش در آن گروه مي پذيرند. فهرست از وجود يک سايت آگاه نميگردد، مگر زماني که آن سايت به فهرست معرفي شود. يکي از ايرادهاي وارده به فهرست ها اين است که سايت هاي مرده زيـادي در خـود دارند. به عبارت ديگر يک سايت بعد از آن که در يکي از گروه هاي آن قرار گرفته ، ديگر به فعاليت خود ادامه نداده است اما بـا ايـن حال هنوز هم فهرست آن را به عنوان يک سايت فعال به کاربران معرفي مي کند. البته فهرست هاي حرفه اي با استخدام ويراستاران خبره ، تلاش بسياري براي رفع اين نقص و موارد مشابه مينمايند. امکان دارد فهرست ها براي بررسي ايـن مـورد از اسـپايدرها هـم کمک بگيرند. در اين مورد خاص ، کار اسپايدر اين است که بررسي کند که آيا سايت هايي که قبلا در گروه ها قرار گرفتـه انـد، هنـوز فعال هستند يا خير؟ در مواردي هم امکان دارد که اسپايدرها تغيير زمينه فعاليت سايت ها و يا فعال بودن پيوندهاي درون صفحات آن ها را بررسي کنند.
قرار گرفتن يک سايت در فهرست هاي معتبر، ميتواند نقش مؤثري در کسب موقعيت بهتر در موتورهاي جست وجـو داشـته باشـد.
زيرا فهرست هاي معتبر معمولا به دفعات بيشتري توسط اسپايدرها مرور ميشوند و شانس مراجعه اسپايدر به سايت هاي ليست شده در آن را افزايش ميدهد. از سوي ديگر پيوندي که از فهرستي مهم به سايتي داده ميشود، ارزشـمند اسـت و مـيتوانـد در کسـب رتبه هاي بالاتر آن سايت نقش داشته باشد. ترافيکي که از فهرست هاي فعال ناشي ميشود در مقايسه با موتورهاي جست وجو بسيارکم است ، اما نوعا کيفيت مناسبي دارد، به ويژه زماني که خود فهرسـت معتبـر و تخصصـي باشـد. هنـوز هـم ارزش فهرسـت هـاي تخصصي که روي کسب وکار يا موضوعي خاص تمرکز دارند، بالاست . مانند فهرستي که سايت هاي فعـال در صـنعت گردشـگري را ليست ، ارزيابي و ارزشگذاري مي کند.

رشد در اینترنت

فايده ديگر فهرست ها کمک به جست وجوي بهتر در زماني است که موضوع جست وجو چندان روشن نيست . در ايـن حالـت کـاربر ميتواند با بررسي گروه هاي آن به درک واضح تري از موضوع جست وجو دست يابد و دامنه کلمات جست وجو را گسترش دهد. زيرا در اين نوع جست وجو کاربر از گروهي عام شروع مي کند و مرحله به مرحله به آن چه که ميخواهد، نزديک ميشود.
امروزه فهرست ها ديگر آن ابهت گذشته را ندارند و حتي ايده ي آن ها نيز کم طرفدار، قديمي و حتي مرده است . امروزه جست وجو بـا کلمات در موتورهاي جست وجويي نظير گوگل و ياهو و بينگ محبوبيت بيشتري دارد تا جست وجوي گام به گام در فهرست هـا. بـا مطرح شدن مفاهيمي نظير تگينگ ، شبکه هاي اجتماعي و به اشتراکگذاري اطلاعات ، نقش فهرست ها کم رنگ و کم رنـگ تـر شـده است . امروزه کار به آنجا رسيده است که با ارسال سؤالي کوتاه به سايتي مانند توييتر، فيسبوک و کلوپ ، ميتوان لشگري از کاربران را به نفع خود بسيج کرد تا راه حلي براي سؤال مطرح شده بيابند. در دنياي جديد وب ، هر چقدر بيشتر ديگران را کمک کنيـد بـه همان ميزان نيز بيشتر کمک ميشويد.
فهرست هايي که اما امروزه مورد توجه قرار دارند، فهرست هاي تخصصياند که بر موضوعي خاص تمرکز دارند و در کنار آن خـدمات ديگري را نيز ارايه ميدهند. عضويت در اين سايت ها معمولا رايگان نيست و به همين دليل فعاليت آن ها توجيـه اقتصـادي دارد. در حال حاضر مهم ترين فهرست هاي عمومي dir.yahoo.com و dmoz.com ميباشند. براي مطالعه بيشتر درباره ي فهرسـت هـا و يافتن آدرس آن ها دو آدرس زير را ببينيد:

http://en.wikipedia.org/wiki/Web_directory
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_web_directories

فهرست مفهومي است که در ايران هيچ گاه به طور کامل تجربه نشد و ميتوان گفت ايده ي آن عقيم ماند. عموم سايت هـاي مـدعي فهرست بودن ، در حد همان لينکدوني يا لينکستان باقي ماندند و يا رفته رفته فعاليت خود را تغيير دادند. ايـن جالـب اسـت کـه مـا ايرانيان از همان ابتدا ميدانستيم که مفهوم “فهرست ” نميگيرد تا امروزه مانند ياهو نمانيم که با فهرست خود چه کنـيم . مـا ايـن طور آدمهايي هستيم !

منبع: کتاب یک و دو هزار یک

بوک سئو

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://bookseo.ir/?p=1218
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
حامد
کتاب سئو برترین کتاب در زمینه سئو و بهینه سازی وب سایت ، شما هم به جمع ما بپیوندید.
مطالب بیشتر

نظرات

1 نظر در مورد اينترنت ، وب و موتور جست وجو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *